SIK SORULAN SORULAR

Günümüzde, Uyuşmazlıkların çeşitlenmesi, mahkemelerin iş yükünün artması, yargı sürecinin uzun sürmesi, artan yargılama maliyetleri, gizlilikten beklenen fayda, tarafların kendi iradeleri ile aralarındaki uyuşmazlığı uzlaşarak çözebilme olasılıkları arabuluculuğa olan ihtiyacı artırmıştır. Özellikle yargılama sürecinin gittikçe uzaması ve tarafların uzun yıllar yargılamalara vakit ve emek harcaması, uzun sürecin sonunda beklenen sonuçların da elde edilememesi alternatif çözüm yollarını gündeme getirmiştir. Arabuluculukta bu alternatif çözüm yollarından biridir.

Doktrinde ve pozitif düzenlemelerde yapılan arabuluculuk tanımlarından hareketle arabuluculuk “tarafların kendi menfaatlerini azami ölçüde karşılayan çözüme ulaşmalarını sağlamak amacıyla, karar verme yetkisini haiz olmayan, tarafsız bir üçüncü kişi olan ve uzmanlık eğitimi almış arabulucunun katılımı ile yürütülen bir uyuşmazlık çözüm yöntemi” olarak tanımlanabilir.  Arabulucu, tarafları müzakereye yönlendiren, sonuçla ilgili herhangi bir menfaati bulunmayan, karar vermesi gerekmeyen, kendi çözüm önerisini taraflara dayatmayan ve kolaylaştırıcı rol oynayan tarafsız bir üçüncü kişidir.  Arabuluculuğun amacı ,uyuşmazlığın barışçıl yöntemle her iki tarafın da menfaatlerinin azami ölçüde karşılandığı; kazan-kazan olarak ifade edilen bir sonuçla çözüme kavuşturulmasıdır. Taraflar bu süreçte;Birbirleriyle iletişim kurmaya,karşılıklı hak ve menfaatlerini anlamaya çalışırlar, birbirlerinin menfaatlerini öğrenirler, uyuşmazlığı körükleyen olumsuz duygularını kontrol edebilmeyi öğrenirler,uyuşmazlık konusunda birbirleri için öncelikli hususları tesbit edebilirler,meseleleri hangi yöntemlerle çözümleyebilecekleri konusunda anlaşmaya varabilir,birlikte yeni çözümler üretebilirler.

Taraflar arasındaki sorunlu ilişki arabuluculuk sürecinde yeni bir şekle bürünerek,özellikle uzlaşma kültürünün yeterince olmadığı veya gelişmediği toplumlarda sosyal bir dönüşümün gerçekleşmesine katkı sağlar.

SÜREÇ HIZLIDIR :

Yargılama süreci 3-4 yıl sürmekte iken arabuluculuk süreci ile belki de 1-2 saatte çözüme ulaşılabilir. Mahkemeye göre çok daha kısa sürelidir.

 

TARAFLAR ÖZGÜRDÜR :

Sonuç tarafların kontrolündedir.

 

TARAFLAR EŞİTTİR :

Arabulucu, her iki tarafa da eşit mesafededir.

 

MENFAAT TEMELLİDİR :

Tarafların ihtiyaç ve menfaatlerine uygun anlaşmalar yapılır.

 

GİZLİDİR :

Taraflar onay vermedikçe arabuluculuk sürecinin her aşamasında tarafların ileri sürdüğü beyan-bilgi-belge yargılama sürecinde hiçbir şekilde kullanılamayacaktır.

 

ESNEKTİR :

Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir. Yargılama olmadığı iççin taraflar kendi çözümlerini üretir.

 

GELECEĞE BAKILIR :

Taraflar arasındaki ilişki, geçmişe değil geleceğe bakıldığından zedelenmeksizin yeniden şekillenebilir. Tarafların ve ekonomik ilişkileri yeniden şekillenebilir. Tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri yeniden devam edebilir.

 

KAZAN KAZAN :

Kaybedeni yoktur. Anlaşma ile çözümlenmesinde her iki taraf da kazanır.

 

Arabuluculukta süreç tarafların istekleri doğrultusunda ilerler.

Arabuluculukta sonucun içeriği taraflarca belirlenir.

Arabuluculukta ortak menfaat göz önüne alınır. (Yargılamada iyi ve kötü, haklı ve haksız aranır.)

Arabuluculukta gizlilik mahkemede aleniyet esastır.

Arabuluculuk çözüme daha kısa sürede, daha az maliyetle ulaşma imkanı sunar.

İŞ HUKUKU : İşe iade davaları, İşçi-İşveren arasındaki tüm alacak davaları dava şartı arabuluculuk kapsamındadır. ( İşçinin açacağı tüm işçilik alacak ve ücret davaları ile işverenin işçisinin zararından doğan tazminat v.b. alacaklarından doğan dava türlerinin tamamı.) İş kazasından doğan tazminat ve alacak davaları.

TİCARİ DAVALAR : Türk Ticaret Kanununun 5/A. Maddesine göre "Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer  kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri " zorunlu arabuluculuk kapsamındadır. (Örn. Ticari Satım Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları, Sigorta Davaları, Her iki tarafın da ticari işletmesiyle  ilgili Alacak ve Tazminat Davaları, Haksız Rekabetten Doğan Tazminat Davaları vs. )

ALACAK  VE TAZMİNAT TALEPLERİ : Tarafların üzerlerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri bütün hukuki uyuşmazlıklar arabuluculuk yolu ile çözümlenebilir.

KİRA KONUSUNDAKİ UYUŞMAZLIKLAR : Kira alacağı, Kira bedelinin tespiti, Tahliye talepleri vs.

GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar, Alım satım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar, Gayrimenkul Satış vaadinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Tapu İptal ve Tescil talepli uyuşmazlıklar, Ortaklığın giderilmesi talepli uyuşmazlıklar, Ecrimisil talepleri, Ön alım talepleri, El atmanın önlenmesi talepleri vs.

NOT : Arabulucu tarafından imzalanmış ve yetkili mahkemeden icra edilebilirlik şerhi almış uzlaşma tutanakları tapu sicil müdürlüklerinde işlem görmektedir.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR : Aidat alacağı, Ortak gider alacağı, Ortak alanların kullanımı ve ortak alanlara müdahale ile ilgili uyuşmazlıklar, Kat Malikleri Kurulu toplantıları ve alınan kararlar ile ilgili uyuşmazlıklar vs.

MİRAS HUKUKU İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR : Mirasın paylaşılması, Saklı pay nedeniyle tenkis davası, Muris muvazaası vb. uyuşmazlıklar.

BOŞANMA DIŞINDA BOŞANMADAN DOĞAN MALİ UYUŞMAZLIKLAR : Mal paylaşımı, Maddi ve manevi tazminat talepleri, katkı payı, değer artış payı ve katılma alacağı vs.

Yukarıdaki uyuşmazlıklar örnek olarak verilmiş olup; tarafların üzerlerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri bütün hukuki uyuşmazlıklar arabuluculuk yolu ile çözümlenebilir.

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlemelerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayan tarafsız üçüncü  kişidir.

Başvuru Formu